IJsschaatsclub De Schaverdijn Hasselt

-

Ben je op zoek naar een uitdagende sport? Hou je van snelheid en adrenaline?

Trainingen op niveau, stages, kampen, wedstrijden,...

Bij YDS Hasselt vind je het allemaal.

Ben je benieuwd?

Contacteer ons dan snel voor je 3 gratis proeflessen via youth.yds.hasselt@gmail.com (inschrijven op voorhand verplicht)

 

TRAININGEN

 
  Van: Tot:    
maandag 16u   17u30   Development VLSU/ KBSF          
dinsdag 16u   17u30   Development VLSU/ KBSF  
woensdag 19u15   20u30   Clubtraining jongtalenten Team + Development YDS + Competitie 1  
donderdag 11u45   13u   Clubtraining Jongtalenten Team + Development YDS  
donderdag 19u   20u30   Clubtraining competitie 2 + Mix (recreanten)  
zaterdag 12u30   13u45   Clubtraining Mix (recreanten) + beginners  
zondag 17u30   18u45   Clubtraining Competitie 1 + 2  

 

↖ Club

Aanspreekpersoon Integriteit (API)

Elke sportclub heeft wel eens te maken met ontevredenheid bij trainers, ouders, sporters, bestuurders.
Vaak volstaat een goed gesprek om problemen of misverstanden op te lossen en de samenwerking
weer op goede rails te krijgen. Bij een vraag, klacht, vaststelling of onthulling van grensoverschrijdend
gedrag kan je in vertrouwen terecht bij onze club API 's.
Indien zij niet kunnen helpen, staat ook de VLSU ter beschikking om te luisteren.

 

AN Cox

Club API aanwezig op trainingen

api2.yds.hasselt@gmail.com  
Tine Petre API (niet aanwezig)
 
api.yds.hasselt@gmail.com  
Marij Timmerman VLSU-API
 
marij.timmerman@vlsu.be  

↖ Club

Trainers

 
        Coaches:
maandag       Senioren nationaal team (supervisie: Steven Peeters)
dinsdag       Steven Peeters
woensdag       Lieselot Noiron - Stijn Turcksin - Pieter Gysel - Steven Peeters
donderdag 11u45     Senioren nationaal team (supervisie: Steven Peeters)
donderdag 19u     Tineke Den Dulk - Giel Berx - Dany Vanmuysen - Werner Van Engeland
zaterdag       Tineke Den Dulk - Giel Berx- Dany Vanmuysen - Werner Van Engeland - Mirthe Michielsen
zondag       Lieselot Noiron - Stijn Turcksin

↖ Club

Bestuur

Bob Petré voorzitter secretary.yds.hasselt@gmail.com
Caro Rayen secretaris + jeugdbegeleider youth.yds.hasselt@gmail.com
Elke Toelen Secretaris ad interim compsec.yds.hasselt@gmail.com
Stijn Michielsen Penningmeester treasurer.yds.hasselt@gmail.com
   

 

 
Maatschappelijke zetel:
Zavelvennestraat 164 , 3500 Hasselt

↖ Club

Clubreglement

Clubreglement YDS Hasselt (seizoen 2022-2023)

 

1. Schaatsers zijn ten laatste een half uur voor aanvang van de training aanwezig en komen opgewarmd het ijs op. De opwarming naast het ijs gebeurt zelfstandig.

2. De trainingen beginnen stipt op tijd. Schaatsers staan op het ijs wanneer de training start.

3. Wie 3x te laat komt, wordt niet meer toegelaten op de desbetreffende training.

4. Schaatsers vanaf de competitiegroepen melden ten laatste 4 uur voor aanvang van de training af bij de jeugdbegeleider of via de YDS-whatsapp groep indien ze niet aanwezig kunnen zijn op een training. Wie 3x niet opdaagt zonder afmelding zal de toegang tot de eerstvolgende training ontzegd worden.

5. Schaatsers uit de competitiegroepen worden op regelmatige basis verwacht op de trainingen. Schaatsers die meer dan 6 keer zonder geldige reden niet aanwezig zijn, zullen verplaatst worden naar de recreantengroep.

6. Er wordt NIET geschaatst zolang:

-de matten niet correct opgesteld staan

-de karren niet op de juiste plaats staan

7. Elke schaatser helpt bij het plaatsen en ruimen van de matten/blokken en andere trainingsmaterialen.

8. Beschermende kledij:

- Iedere schaatser draagt verplicht aansluitende kleding (geen ontblote lichaamsdelen zoals buik/rug, polsen of enkels), een helm, veiligheidsbril, handschoenen en kniebescherming.

- Vanaf competitiegroep 2 is ook het dragen van snijvaste handschoenen, een snijvaste nekbeschermer en enkelbescherming verplicht.

- Vanaf competitiegroep 1 is ook een semi-snijvast onderpak verplicht.

- Vanaf de YDS development groep is ook een snijvast onderpak verplicht.

9. Het is niet toegestaan het ijs te betreden zolang het ijsmachine op het ijs aanwezig is.

10. Elke schaatser voorziet in zijn/haar eigen gevulde drinkbus voor tijdens de training.           Let op! Geen aluminium drinkflessen en geen witte of doorschijnende dopjes.

11. Kleedkamerafspraken:

=> Voor en na de trainingen op woensdag, donderdag én zondag:

* Schaatsers vanaf 12 jaar maken zich zelfstandig klaar én strikken ook de eigen veters.

Wie hulp nodig heeft, kan deze vragen aan de aanwezige YDS begeleiding.

* Schaatsers onder de 12 jaar die zich niet zelfstandig kunnen aankleden, zorgen dat ze reeds volledig gekleed naar de training komen. De aanwezige begeleiding/coach/bestuursleden zullen helpen met het strikken van de veters voor de -12 jarigen.

* Ouders/broers/zussen/familie en vrienden zijn niet toegelaten in de kleedkamers. 

=> Voor en na de training op zaterdag:

* Er is een kleine kleedruimte beschikbaar voor schaatsers die zich wensen apart om te kleden. In deze ruimte zijn geen ouders/broers/zussen/familie en vrienden toegelaten.

* In de grotere kleedkamer (aan de prikborden) is telkens 1 ouder per schaatser (-12 jaar) toegelaten om te helpen. 

* Schaatsers vanaf 12 jaar maken zich zelfstandig klaar.

12. De verdeling van de baan tussen de verschillende groepen wordt stipt opgevolgd.

13. Niemand verlaat het ijs tijdens de training zonder toestemming van de trainer.

14. Schaatsers op de binnenbaan steken nooit de baan over zonder toestemming van de trainer.

15. Schaatsers dragen zelf de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van hun schaatsen. Onscherpe messen, beschadigingen worden meteen gemeld.

16. Vanaf competitiegroep 1 dienen schaatsers zelf hun messen te slijpen. Slijpen kan in deze groep met het clubtoestel: bij voorkeur na de training. In samenspraak kan dit ook op een ander moment ingepland worden.

17. Vanaf de development groep hebben schaatsers een eigen slijptoestel, eigen schoenen en messen.

18. Het gehuurde materiaal moet in de oorspronkelijke staat worden terugbezorgd aan de club op het einde van het seizoen of op eenvoudige vraag van een trainer of bestuurslid.

19. Leden en diens ouders gedragen zich ten alle tijden sportief en respectvol en dienen zich in alle omstandigheden te gedragen op een wijze die de club geen nadeel kan berokkenen. Ouders en/of schaatsers die zich ongepast gedragen tov andere leden, trainers en/of bestuursleden, kunnen de toegang ten alle tijden ontzegd worden.

20. Lidgeld: het lidmaatschap is pas voldaan na het invullen van de formaliteiten + betaling van het lidgeld en de verzekering. Er is geen terugbetaling van het lidgeld mogelijk indien een lid doorheen het seizoen stopt, wanneer een lid geschorst wordt of wanneer een lidmaatschap beëindigd wordt wegens dwingende redenen.

21. Een lidmaatschap omvat 1 of 2 clubtrainingen per week, afhankelijk van de individuele keuze.

22.Stages/kampen/droogtrainingen/VLSU development trainingen en zomerijs worden apart gefactureerd.

23. Binnen de club zijn er 2 api's (aanspreekpunt integriteit) Leden kunnen bij deze personen steeds terecht in geval van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. De api is een neutraal persoon die discreet en onafhankelijk handelt.

 

 

24.De contactgegevens van onze api's kan je terugvinden op onze website.

25. Pestgedrag of ander ongehoord gedrag (schelden, uitlachen, fysiek of verbaal geweld, verstoren van de training, niet uitvoeren van opdrachten, ...) worden niet getolereerd en worden aangepakt via onderstaande stappen:

-Stap  1 => waarschuwing

-Stap 2 => bij herhaling;10 minuten uit de training/ kleedkamer

-Stap 3 => bij herhaling tijdens dezelfde training; verlaten van de training

-Stap 4=>  bij herhaling op 1 van de volgende trainingen; meteen verlaten van de training

-Stap 5 => bij een derde herhaling; verlaten van de training + schorsing van de eerstvolgende training

-Stap 6 => bij een vierde herhaling; schorsing gedurende een maand

-Stap 7 => bij geen verandering: stopzetting lidmaatschap

26. Niet-leden hebben niet het recht de kleedkamers, gangen, ijshal, tribunes,… te betreden zonder voorafgaande toelating van het bestuur tijdens clubactiviteiten.

27. Schorsing door de raad van bestuur kan men oplopen bij verwaarlozing van bovenvermelde punten. De trainer en/of bestuurslid brengt betrokkene per mail op de hoogte van de vastgestelde onregelmatigheden.

28. Buiten de bovenvermelde punten is ook het reglement van Sport Vlaanderen van toepassing. (niet roken op de schaatsbaan, niet op de matten spelen, respect voor het personeel van Sport Vlaanderen, de hal en het materiaal, …)

29. Een lidmaatschap kan éénzijdig beëindigd worden via meerderheid van stemmen door de raad van bestuur.

30. Een minderjarig lid kan geschorst worden of een lidmaatschap kan beëindigd worden wanneer diens ouder(s)/voogd of andere verantwoordelijke zich op een zodanige manier opstelt dat de algemene clubwerking in het gedrang komt of wanneer dit gedrag de clubwerking schade berokkent. Een schorsing en/of stopzetting van een lidmaatschap kan éénzijdig beslist worden met een gewone meerderheid van stemmen door de raad van bestuur.

31. Competitiegroepen (woensdag-donderdag & zondag)

Trainingen doorheen het seizoen zijn opbouwend. (Competitie) schaatsers worden verwacht zo vaak mogelijk aanwezig te zijn. (zie punt 4 en 5)

* Van schaatsers uit deze groepen wordt eveneens verwacht om aan minstens 3 wedstrijden per seizoen deel te nemen of anders afgesproken met coach en dagelijks bestuur.

 

32.  Wedstrijden

Binnen YDS kan je op wedstrijd zodra je in een competitie groep zit.

De trainers bepalen in samenspraak met de dagdagelijkse werking of een schaatser al dan niet kan deelnemen aan een desbetreffende wedstrijd.

Er worden wedstrijden georganiseerd zowel op niveau als op leeftijd. 

Afhankelijk van je leeftijd en/of skating skills kan je al dan niet deelnemen aan bepaalde wedstrijden. Schaatsers kunnen doorheen een seizoen doorgroeien naar wedstrijden waar ze aan de start van het seizoen nog niet voor in aanmerking komen.

* wedstrijd op niveau: deze wedstrijden worden georganiseerd met verschillende leeftijden door elkaar. (DEF en ABC en S) De ritten in deze wedstrijden worden ingedeeld volgens niveau/gereden tijden. 

* wedstrijd op leeftijd: deze wedstrijden worden georganiseerd volgens de categorie waarin een schaatser zich bevindt. Er is een bepaald niveau (volgens leeftijd) nodig om aan deze wedstrijden te kunnen deelnemen.

* wedstrijd op niveau EN op leeftijd: deze wedstrijden worden georganiseerd volgens de categorie waarin een schaatser zich bevindt EN schaatsers moeten voldoen aan een opgelegde tijdslimiet.

* wedstrijd op uitnodiging: voor deze wedstrijden worden schaatsers uitgenodigd op basis van gereden tijden/ prestaties.

 

33. Een lidmaatschap bij YDS Hasselt houdt automatisch een akkoord in van alle bovenvermelde punten voor zowel leden als diens (in geval van een minderjarig lid) ouders, voogd of verantwoordelijken.

↖ Club

Lidgelden

INSCHRIJVINGSGELD seizoen 2022-2023

  LIDGELD

 -1 clubtraining per week (beginners + recreanten) €250

- 2 clubtrainingen per week (competitieven + recreanten) €470

Schaatsers van andere clubs (die reeds lid zijn van VLSU)  betalen 10 € per training. (deelnemen kan enkel na overleg met de cluborganisatie)

Verzekering:
Verzekering Arena/Aansluiting bij de VLSU: De aansluiting bij de VLSU en de daarbij horende verplichte verzekering via Arena bedraagt € 35,00 per kalender jaar voor wedstrijd schaatsers en € 15,00 voor recreanten.

 

↖ Club

Verhuur materialen

Schaatsers tot en met de competitie 1 groep kunnen schaatsen en schoenen huren  aan:

=> €95/seizoen voor de klassieke schoen + mes

=> €230/seizoen voor een CBC schoen + mes (enkel mogelijk vanaf competitiegroep 1)

Deze bijdrage wordt betaald voor de start van het nieuwe seizoen of wanneer een schaatser doorheen het seizoen instapt.

Vanaf de Development groep dienen schaatsers te beschikken over eigen schoenen en messen.

 

Kalender

Contact

IJSSCHAATSCLUB "DE SCHAVERDIJN" SHORTTRACK v.z.w.

 

Website: www.ydshasselt.be
Mail: youth.yds.hasselt@gmail.com
Ondernemingsnummer: 462.742.557  
Adres: Zavelvennestraat 164, 3500 Hasselt
     
IBAN: BE02 0682 4833 1040  
     
     

 

Powered by CouchCMS